مدارک لازم جهت ثبت موسسه

مدارک لازم جهت ثبت موسسه به شرح ذیل می باشد

  1. اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها و تکمیل و امضا توسط شرکا (بر طبق پیوست)
  2. تنظیم اساسنامه حداقل 2 جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا یا اعضا (بشرح نمونه پیشنهادی پیوست این راهنما)
  3. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل 2 نسخه (بشرح نمونه)
  4. فتوکپی شناسنامه شرکا.
  5. اخذ مجوز رابطه با موضوع موسسه صورت لزوم.

در صورت نیاز به اطلاعات مفید تر در خصوص ثبت موسسه و نیاز به اطلاعات لازم در خصوص مدارک ثبت موسسه با تیم پایش مجری جامه ثبت موسسه و ثبت شرکت در ارتباط باشید.