برای آن که برندی به ثبت برسد باید هزینه هایی را پرداخت کنید که ما در این مقاله به هزینه ثبت برند پرداخته ایم مقاله را مطالعه نمایید و در صورتی که با هر سوال یا موردی مواجه شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری هزینه ای که برای ثبت برند و علامت تجاری باید واریز شود متفاوت می باشد. غیر از هزینه هایی که برای ثبت برند انجام می شود،باید هزینه چاپ دو آگهی برای هر علامت تجاری در روزنامه ی رسمی کشور را نیز پرداخت کرد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه تعیین خواهد شد .هزینه روزنامه رسمی برند و علامت تجاری بالای دویست و پنجاه هزار تومان است. در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس،تقاضاهای خود را مستقیماَ به مرجع ثبت ارائه میدهند (اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی)  برابر با مبلغ ارزی مبلغ ریالی تعیین شده که در جدول هزینه های برند قید شده است را مطابق نرخ رسمی پرداخت نمایند..

هزینه ثبت برند

هزینه برند در ایران: برای افرادیکه تقاضای ثبت برند و علامت تجاری را دارند به اطلاع میرساند که مثل خدمات دیگر ثبت شرکتها در هر مجموعه و موسسه حقوقی که دارای بخش ها و قسمت های مختلف می باشد هزینه ثبت برند نیز متفاوت می باشد. معیار شما برای ثبت برند نوع کالا و خدماتی است که شما ارائه می کنید یا می فروشید مطمئنا" برای تمام حرفه هایی که فروشندگان و یا ارائه دهندگان آن تعداد زیادی دارد معمولا احتمال اینکه از یک نام خاص سواستفاده شود زیاد می شود که این امر برای افرادی که با آن نام کار می کنند باعث ناراحتی خواهد شد.

البته در این قسمت بیشتر به هزینه ثبت برند می پردازیم و اهمیت ثبت برند و علامت تجاری را در مقالات دیگر شرح داده ایم. به افرادی که قصد ثبت برند دارند توصیه می شود که  برای مراجعه به موسسه ثبت شرکت ها با اطلاعات کامل رفته و از خدماتشان استفاده نمایید. هزینه برند دو بخش اساسی را شامل می شود.  

یک قسمت آن دستمزد موسسه ثبتی است که بصورت توافقی می باشد و توسط کارشناس موسسه ثبت و متقاضی با تبادل نظر روی یک مبلغ توافق خواهند کرد . شایان ذکر است که این مبلغ هرچند توافقی است ولی باید در چارچوب خود قرار داشته باشد. و با خدماتی که ارائه خواهد شد همخوانی داشته باشد. یاد آور میشویم که مبلغ هزینه برند و علامت در موسسه حقوقی پایش مطابق با جدول هزینه های اداره مالکیت صنعتی می باشد.

هزینه های دولتی ثبت برند

هزینه دولتی ثبت برند مربوط به  قسمت پرداختی های دولتی و فیش های واریزی میباشد. با استارت کار اولین هزینه ای که صورت میگیرد هزینه ثبت اظهارنامه برند می باشد که با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن  فرد متقاضی هزینه ها متفاوت است و البته تعداد کالاهای درخواستی و طبقات مورد تقاضا که آن هم به کالاها بستگی دارد. بعد از تایید اظهارنامه و آگهی نوبت اول می باشد هزینه دوم باید پرداخت شود. اگر در پرداخت هزینه آگهی روزنامه رسمی نوبت اول تاخیربیافتد باعث می شود که برند مورد قبول واقع نشود و همه زحمات و هزینه هایی که از قبل شده است از بین میرود. هزینه بعدی ثبت برند برای روزنامه رسمی دوم برند می باشد که بعد از تایید آگهی نوبت دوم بعد از یک ماه باید پرداخت شود. پس از پرداخت هزینه روزنامه دوم مالکیت برند به مدت ده سال  بنام شما می شود.

هزینه ثبت برند در ایران 

تمامی هزینه های  ثبت برند در ایران بدلیل اینکه فقط در اداره مالکیت صنعتی و در شهر تهران انجام می شود، بنابراین از تعرفه های یکسان برخوردار است.

تمامی هزینه هایی که برای ثبت برند انجام میشود، علائم تجاری، لوگو و نشان و آرم تجاری بدین ترتیب می باشد:

موارد هزينه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه به ازاء يك طبقه

شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: هر طبقه اضافي

شخص حقيقي: ۲۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۴۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۲ـ حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه

شخص حقيقي: ۱.۲۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲.۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت هر طبقه اضافي

شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۳ـ هزینه ثبت تمديد دوره هاي ده ساله

شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: برابر با هزینه ثبت علامت

اقلام هزينه: ۴ـ  تاخير در تمديد ثبت باعث جریمه خواهد شد

شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: برابر با نصف هزینه ثبت علامت

اقلام هزينه: ۵ ـ هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره برداري يا مخالفت

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۶ ـ حق ثبت انتقال قراردادي و قهري(انتقال اوراق بهاداری است که با فوت دارنده آن به

وراث قانونی وی صورت می گیرد) به ازاء هر طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات(

شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه:هزینه ای که برای ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي داده میشود

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۷ـ حق ثبت مجوز بهره برداري يا ابطال و اتمام آن به ازاء يك طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)

شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: هزینه ثبت اجازه بهره برداري يا ابطال و اتمام آن به جابی هر طبقه اضافي

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۸ ـ  هربار که اظهارنامه  و هر انچه پیوست شده باشد اصلاح شود هزینه خواهد داشت

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۹ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر ه برداري از آن

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۰ـ هزینه ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري(

شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۱ـ هزينه صدور گواهي المثني

شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۲ـ هزينه رونوشت گواهی شده

شخص حقيقي: ۵۰۰۰

شخص حقوقي: ۱۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۳ـ هزينه دریافت تاييديه ارائه اظهارنامه يا صدورگواهي نامه

شخص حقيقي: ۱۵.۰۰۰

شخص حقوقي: ۳۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۴ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت

شخص حقيقي: ۵۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۷۵۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۵ـ  رسيدگي به شکایت نسبت به تقاضاي ثبت دارای هزینه های زیر می باشد

شخص حقيقي: ۱.۵۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۶ـپیش پرداخت هزینه دادخواست ابطال به دادگاه

شخص حقيقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۴.۵۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۷ـ هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي به عنوان اداره مبدا

شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰

شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

ثبت پایش آماده ارائه خدمات ثبتی به متقاضیان محترم می باشد کلیه ی امور ثبتی خود را به ما بسپارید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  نشست مشترک

  برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • علی تابش

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امید اسدی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.