اکثرا" شرکت ها برای تأمین هزینه ها و یا مراودات مالی و گسترش کارخود نیاز به اخذ وام و یا تسهیلات از بانک ها دارند و یا اینکه  با توجه به زمینه ی فعالیتی که دارند نیاز به اعضا و یا سهامداران بیشتری دارند به همین دلیل شرکت ها اقدام به وارد نمودن شریک جدید می کنند .

صورتجلسه ورود شریک در لاهیجان، اگر فرد جدید قصد داشته باشدکه علاوه بر عضو بودن سهامی را به شرکت وارد کند در مجمع عمومی فوق العاده تنظیم میشودو اگر فقط فرد جدید بخواهد جزء اعضای هیئت مدیره قرار بگیرد ابتدا در مجمع عمومی فوق العاده ماده اساسنامه در خصوص تغییر اعضای هیئت مدیره اصلاح می شود و در مجمع عمومی عادی انتخاب اعضا و سپس در مجمع هیئت مدیره سمت به او داده می شود .

صورتجلسه ورود شریک در لاهیجان طی مدت 30 روز کاری انجام میشود که از جمله مدارکی که جهت تنظیم صورتجلسه ورود شریک در لاهیجان مورد نیاز است عبارت است از آگهی یا روزنامه آخرین تغییرات شرکت و مدارک شناسایی اعضا ،پس از تنظیم صورتجلسه ورود شریک در لاهیجان پرونده به اداره ثبت شرکتها جهت بررسی و صدور آگهی ارسال می شود