در صورتی که یک یا چند تن از شرکا تصمیم به نقل و انتقال سهام در کرج بگیرند این کار با تنظیم صورت جلسه های مربوطه انجام میگردد.

مدارک مورد نیاز برای تنظیم صورت جلسه نقل و انتقال سهام در کرج: مدارک مورد نیاز برای تنظیم صورت جلسه نقل و انتقال سهام در کرج به شرح زیر است:

1-مدارک شناسایی تمام اعضای شرکت(کارت ملی و شناسنامه)

2-اوراق ثبتی شرکت شامل:آگهی تاسیس,شرکتنامه,روزنامه اخرین تغییرات انجام شده درشرکت

تنظیم صورت جلسه نقل و انتقال سهام در کرج نیاز به تجربه و تبحر دارد که متصدیان اموراجرایی در موسسه ثبت شرکت  بین الملل پایش وظیفه انجام این کار را بر عهده دارند.