اگر شرکت ها قصد تغییرات داشته باشند این تغییرات در قالب صورتجلسه تنظیم می شود صورتجلسه در ساوجبلاغ بسته به نوع تغییراتی که می خواهند انجام دهند متفاوت است به این شکل که اگر شرکت قصد تغییر آدرس داشته باشد این تغییر در مجمع عمومی فوق العاده تنظیم می شود ولی اگر قصد تغییر اعضا و یا حق امضا داشته باشد این تغییرات در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره تنظیم می شود .

اگرمدارک جهت تنظیم صورتجلسه در ساوجبلاغ آماده باشد موسسه حقوقی بین الملی پایش می تواند در کمترین زمان این تغییرات را انجام دهد .صورتجلسه در ساوجبلاغ در اداره ثبت شرکتهای کرج واحد ساوجبلاغ انجام می شود