چگونگی ثبت صورتجلسه در شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود یکی از موضوعات مورد توجه افراد می باشد.این شرکتها با حضور سهامداران تشکیل می شوند و مسئولیت آنها به اندازه ی سهمی که در شرکت دارند می باشد.

برای انجام صورتجلسه در خوی میتوان هر تغیراتی را اعمال کرد که این تغییرات در 3 مجمع انجام می شوند.

که عبارتند از : مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عادی به طور فوق العاده و هئیت مدیره می باشد. که تغییرات را تنظیم  و باید توسط اعضا امضاء ومهر شوند.

کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل پایش شما را در انجام صورتجلسه در خوی در مشاوره های رایگان شما راه راهنمایی و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار می دهند.