ثبت صورتجلسه در اشتهارد

پس از ثبت شرکت و گرفتن شماره ثبت و شناسه ملی شرکت رسمیت پیدا میکند پس از آن هرگونه تغییر در شرکت اعم از کاهش یا افزایش سرمایه ، ورود یا خروج اعضاء شرکت ، تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت ، تغییر نام شرکت ، الحاق به موضوع و غیره .....  درقالب صورتجلسه  طی مجمع عادی به طورفوق العاده ، مجمع فوق العاده ، مجمع هیئت مدیره یا غیره ............. انجام می شود.

صورتجلسه تنظیم شده توسط کارشناسان و کاردانان ثبت صورتجلسه در اشتهاراد باید توسط کلیه ی اعضای شرکت مهر و امضا شود سپس پس از ثبت سامانه ایی صورتجلسه تنظیم شده به اداره ثبت فرستاده می شود ، در آن جا وکیل شرکت پس از پرداخت هزینه های قانونی پیگیر روند پرونده می شود و صورتجلسه مورد نظر به ثبت می رسد.

متقاضیان گرامی میتوانند جهت مشاوره تلفنی و حضوری رایگان در زمینه ی ثبت صورتجلسه در اشتهارد با کارگروه تخصصی ثبت شرکت و برند بین الملل پایش تماس حاصل نمایند.