دو نوع تغییر آدرس داریم : تغییر آدرس در یک حوزه ثبتی و دیگری تغییر آدرس از یک حوزه ثبتی به یک حوزه ی ثبتی دیگر.زمانی که تغییر آدرس از یک حوزه به حوزه دیگری باشد مثلا تغییرآدرس ساوجبلاغ به تهران باشد شماره ثبت تغییر پیدا میکند. تغییر آدرس در ساوجبلاغ طی تنظیم یک صورتجلسه انجام می شود که اعضا در این صورتجلسه نام برده می شود و این صورتجلسه تغییر آدرس در ساوجبلاغ باید توسط اعضا امضا ومهر تایید گردد.و مدارک ثبتی و مدارک شناسایی شرکت همراه با صورتجلسه  تغییر آدرس در ساوجبلاغ پست می شود و 25روزه آگهی میگردد