این نوع شرکت سهامی خاص در اراک  از اعتبارات زیادی برخوردارند چون سهامداران خود هیات مدیره را تشیک می دهند پس از سهام و منافع خود حمایت می کنند و درمقابل تعهدات زیادی را تقبل می کنند .در ثبت شرکت سهامی خاص در اراک حداقل سرمایه یک میلیون تومان می باشد ولی  35درصد سرمایه باید به حساب شرکت واریز شود.از 3 سهامدار تشکیل شده سرمایه آنها تبدیل به سهم یا سهام می شود و میزان تعهد سهامداران به مبلغ اسمی سهام آنها در شرکت است.بازرسین میتوانند ازسهامداران باشد اما نباید جز اعضا هیات مدیره یا فامیل باشند.

وظیفه بازرسان درثبت شرکت سهامی خاص در اراک نظارت بر عملکرد هیات مدیره و حساب های شرکت می باشد و در هر ثبت سهامی خاص یک بازر س اصلی و یک بازرس علی البدل وجود دارد که با هم می تواندد هم زمان فعالیت داشته باشد.درثبت شرکت سهامی خاص در اراک بازرس علی البدل درمواقعیی که بارزس اصلی نباشد جانشین محسوب می شوند.