شرایط ثبت موسسه زبان مثل ثبت شرکت با مسئولیت محدود است مثلا" داشتن حداقل 2 نفر عضو هیئت مدیره و 2نفر سهامدار و میزان تعهدات و ......

ثبت موسسه زبان نیاز به مجوز از آموزش و پرورش دارد که طبق موضوع قید شده در مجوز،موسسه به ثبت می رسد.

برای ثبت موسسه زبان نیاز به اساسنامه آموزش و پرورش است  که اساسنامه در سامانه اداره ثبت شرکتها بارگذاری می شود و بعد ازمرحله  تأیید نام اوراق پرینت گرفته و به امضای اعضا و سهامداران میرسد.که اینگونه موسساتی از طریق مجوز به ثبت می رسند حتما" باید نهادی که مجوز را صادر کرده اوراق شرکت را مهر بزند پس به این ترتیب است که برای ثبت موسسه زبان اساسنامه ،تقاضانامه ،ومتن صورتجلسه ممهور به مهر آموزش و پرورش می شوند.