ثبت مؤسسه ی حقوقی یکی از قالب های ثبتی ثبت مؤسسه می باشد . در ثبت مؤسسه ی حقوقی شخص باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق باشد و حداقل دارای 2 عضو بالای 18 سال باشد و اعضا نیازی به سوء پیشینه کیفری ندارند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت مؤسسه ی حقوقی

کپی شناسنامه و کارت ملی  برابر اصل شرکا

کپی برابر اصل مدرک تحصیلی

مجوز فعالیت در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت