ثبت شرکت کشاورزی

شرکتهایی که با موضوع کشاورزی به ثبت می رسند اگر در موضوع بخواهند مواردی مثل فرآوری نهاده های گیاهی تولید انواع گیاهان و نباتات و ......ذکر شود باید مجوز از جهاد کشاورزی داشته باشند.

ثبت شرکت کشاورزی اگر در قالب مسئولیت محدود باشد به 2 نفر عضو  و2 نفر سهامدار نیاز دارد ولی اگر ثبت شرکت کشاورزی در قالب سهامی خاص باشد حداقل به 3 نفر سهامدار و 2 نفر عضو هیئت مدیره نیاز دارد.

ثبت شرکت کشاورزی در مدت 30 روز در کرج انجام میشود.

به دلیل اینکه ثبت شرکت کشاورزی نیاز به مجوز دارد باید به تأیید جهاد کشاورزی و یا ارگانی که مجوز را صادر کرده برسد به این شکل است که بعد از مرحله تأییدنام ،اوراق به امضای موسسین و اعضا می رسد سپس جهاد کشاورزی باید اوراق رو مهر کند تا اداره ثبت شرکتها از موافقت جهاد کشاورزی از ثبت شرکت کشاورزی اطمینان حاصل نماید.