شرکت های پخش لوازم آرایشی مانند دیگر شرکت ها در قالب های ثبتی متفاوتی ثبت می شوند که باتوجه به شرایط متقاضی قالب ثبتی مناسب انتخاب می شود.

اکثر شرکت های پخش لوازم آرایشی در دو قالب ثبتی شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی خاص ثبت می شوند.

درقالب ثبتی شرکت با مسئولیت محدود به حداقل 2 نفر عضو هیئت مدیره و حداقل سرمایه 000/000/1 ریال نیاز می باشد.

در قالب ثبتی شرکت های سهامی خاص به حداقل 5 نفر عضو که شامل 2 نفر بازرس و 3 نفر عضو هیئت مدیره و حداقل سرمایه 000/000/1 ریال و گواهی واریزی 35% نیاز می باشد.

متقاضیان می توانند با مشاوران وکاردانان ثبت موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند بین الملل پایش تماس حاصل نمایند و اطلاعات بیشتری در زمینه ی ثبت شرکت پخش لوازم آرایشی بدست آورند.