ثبت شرکت صنعتی در کرج

مراحل و شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت صنعتی در کرج و استان البرز

شرکتهای تولیدی صنعتی به شرکتهایی گفته می شود که به کار صنعتی مشغول می باشند که در موضوع فعالیت آنها به تولید کالا و منسوجات خاص صنعتی اشاره شده باشد. شرکتهای صنعتی در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود در کرج قابلیت ثبت دارند. در اساسنامه این نوع شرکتها فعالیت صنعتی قید می گردد.

شرایط ثبت شرکت صنعتی سهامی خاص در کرج

 5نفر عضو هیئت مدیره که سه نفر از آنها عضو هیئت مدیره و دونفر به عنوان بازرس اصلی و علی البدل معرفی می گردند. میزان سرمایه در این شرکتهای به استناد قانون تجارت نمی تواند از 1.000.000 ریال کمتر باشد و تقریبا 15 روز کاری زمان می برد تا ثبت شرکت به اتمام برسد سهامداران در این قالب ثبتی می بایست 35% از سرمایه اولیه شرکت را در بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند.

مدارک و مراحل ثبت شرکت صنعتی سهامی خاص در کرج

 • کپی مدارک شناسایی کلیه اعضاء هیئت مدیره
 • اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و ارائه آن
 • امضاء اقرارنامه مدیران
 • اخذ مجوزهای لازم از ارگانهای ذی صلاح
 • تهیه و تکمیل مدارک و اراجاع آن به کارشناسان پایش ثبت
 • ثبت نام سامانه ای در سامانه ثبت شرکت واحد ثبتی کرج
 • با گذشت 3 الی 4 روز کاری تایید نام شرکت
 • تکمیل مدارک  و ارسال آن به اداره ثبت شرکتهای کرج از طریق پست کرج
 • بازبینی وتاید کارشناس اداره ثبت شرکتهای کرج
 • انتشار آگهی تاسیس شرکت و مراجعه به اداره ثبت کرج جهت دریافت اوراق
 • تحویل مدارک به متقاضی ثبت شرکت صنعتی سهامی خاص در کرج

شرایط ثبت شرکت صنعتی با مسئولیت محدود در کرج

2 نفر عضو اصلی بالای 18 سال که به عنوان عضو هیئت مدیره و سهامدار معرفی می گردد. میزان سرمایه در شرکتهای صنعتی نیز از 1.000.000 ریال کمتر نمی باشد و مدیرعامل باید اقرار به دریافت کل سرمایه نماید.

مدارک و مراحل ثبت شرکت صنعتی با مسئولیت محدود در کرج

 • کپی مدارک شناسایی کلیه اعضاء هیئت مدیره
 • اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و ارائه آن
 • امضاء اقرارنامه مدیران
 • اخذ مجوزهای لازم از ارگانهای ذی صلاح
 • تهیه و تکمیل مدارک و اراجاع آن به کارشناسان پایش ثبت
 • ثبت نام سامانه ای در سامانه ثبت شرکت واحد ثبتی کرج
 • با گذشت 3 الی 4 روز کاری تایید نام شرکت
 • تکمیل مدارک  و ارسال آن به اداره ثبت شرکتهای کرج از طریق پست کرج
 • بازبینی وتاید کارشناس اداره ثبت شرکتهای کرج
 • انتشار آگهی تاسیس شرکت و مراجعه به اداره ثبت کرج جهت دریافت اوراق
 • تحویل مدارک به متقاضی ثبت شرکت صنعتی با مسئولیت محدود در کرج