برای ثبت شرکت در پردیس در مورد مراحل ثبت شرکت در وهله ی اول باید نوع شرکت ، میزان سرمایه اولیه ، و میزان سهم شرکا، موضوع شرکت مشخص شود.برای ثبت شرکت در پردیس باید چند نام انتخابی خاص که قبلا به ثبت نرسیده باشد و بعد از تایید کارشناس اداره ثبت شرکت در پردیس باید تمامی اوراق توسط همه شرکا امضا گردد و کارشناس اقدام به تهیه پیش نویس آگهی تاسیس شرما در پردیس می نماید. کارشناس ثبت شرکت بین الملل پایش شما را در راستای به ثبت رساندن راهنمایی می کند.