هر شخص حقیقی برای سازماندهی فعالیت های خود جهت دستیابی به اهداف مورد نظر نیاز به ثبت شرکت حقوقی می باشند . که 9 قالب ثبتی وجود دارد که با توجه به نوع فعالیت مورد نظر قالب ثبتی مناسب انتخاب می شود. 90% شرکت های ثبت شده در کشور ما در قالب ثبت سهامی خاص یا مسئولیت محدود می باشد. در این راستا موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند پایش توضیحات مختصری در زمینه ی ثبت شرکت از نوع مسئولیت محدود و سهامی خاص در اختیار متقاضیان ثبت شرکت در شاهرود قرار داده است.

در ثبت شرکت با مسئولیت محدود به حداقل 2 نفر عضو و حداقل صد هزار تومان سرمایه اولیه نیاز می باشد.

در ثبت شرکت سهامی خاص به حداقل 5 نفر عضو و حداقل صد هزار تومان سرمایه اولیه نیاز می باشد که 35% سرمایه به نام شرکت  واریز بانک می شود.

کاربران جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی ثبت شرکت در شاهرود می توانند با کاکارشناسان و کارگروه ثبت شرکت موسسه تماس حاصل نمایند.