درسال های اخیر با توجه به نیاز افراد شهر سمیرم  و هم چنین با توجه به روند سازمانی که دولت به سوی خصوصی سازی گام بر داشته است افراد به این نتیجه رسیده اند که برای تعامل بیشتر و رسیدن به اهداف مشخص خود که این اهداف می تواند همراه با سود بیشتر باشد با سازمان های خصوصی بیشتر در ارتباط باشند و زمینه ارتباط با این سازمان ها ثبت شرکت در سمیرم  است .

در ابتدا برای ثبت شرکت در سمیرم مواردی را باید مورد بررسی نمود که برای طی نمودن مراحل ثبت شرکت در سمیرم الزامی  است.مانند نوع شرکت درخواستی ،میزان سرمایه،تعداد اعضا و شرکا،محل شرکت و.....