اگر افراد برای گسترش کارهای خود شرکت راه اندازی کنند ولی آن را در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسانند فاقد شخصیت حقوقی محسوب می شوند و انجام دادن هر عمل حقوقی در راستای تشکیل شرکت مجاز نیست موسسه حقوقی بین الملل پایش با کادری مجرب و متخصص در زمینه ثبت شرکت می توانند شما را در رسیدن به هداف خود یاری نمایند.

ثبت شرکت در خوانسار نیازمند یک ثبت نام سامانه ای است که در سامانه ثبت شرکتها ی خوانسار انجام می شود و بعد از تعیین نام اوراق از سامانه پرینت گرفته می شود و به امضای اعضای شرکت می رسد و به اداره ثبت شرکتهای خوانسار ارسال می شود و مورد بررسی کارشناس قرار می گیرد و آگهی صادره از اداره ثبت شرکتهای خوانسار در سامانه روزنامه رسمی قوه قضاییه ثبت نام میشود