کار آفرینان محترم برای ثبت شرکت در تبریز بایستی ابتدا برای شرکت خود یک قالب ثبت شرکت را بر اساس نیاز و هدف شرکتشان انتخاب کنند.برای قالب مسولیت محدود در ثبت شرکت در تبریز نیاز کار بر این است که تعداد شرکا حداقل 2 نفر یا بیشتر باشد.و برای قالب سهامی خاص در ثبت شرکت در تبریز شرایط و تعداد اعضا متفاوت است به صورتی که تعداد سهامداران بایستی 3 نفر یا بیشتر باشد  و علاوه بر این, سهامداران باید 2 نفر بازرس برای شرکت تعیین کنند که هیچ نسبت سببی و نسبی با سهاداران شرکت نداشته باشند.سرمایه اولیه هر دو نوع قالب مسولیت محدود و سهامی خاص میتواند از 100 هزار تومان به بالا باشد(بر اساس نیاز و هدف شرکت) با این تفاوت که این سرمایه در شرکت مسولیت محدود اعلامی است ولی در شرکت سهامی خاص باید 35 درصد از سرمایه اولیه به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز شود تا زمان صدور آگهی در حساب شرکت بلوکه باقی می ماند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تبریز:برای ثبت شرکت در تبریز مدارک زیر مورد نیاز است:

1-مدارک شناسای تمام شرکا یا سهامداران

2-یک قطعه عکس برای صدور معرفی نامه گواهی عدم سوء پیشینه

3-گواهی عدم سوء پیشینه

4-مدرک تحصیلی در صورت نیاز