ثبت شرکت در استان البرز

ثبت شرکت در استان البرز

ثبت شرکت دراستان البرز توضیحات در خصوص ثبت شرکت در استان البرز را از پایش ثبت بخواهید

موسسین شرکتها برطبق نیاز و فعالیت خود قالب ثبتی را انتخاب میکنند و از شایع ترین آنها شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص می باشد.

در همین راستا توضیحات تکمیلی را در خصوص این دو قالب ثبتی در حوزه ثبت شرکت در استان البرز در اختیار شما قرار میدهیم.

مقایسه شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص :

شرکت مسئولیت محدود با حداقل دونفر سهامدار به ثبت می رسد در صورتی که شرکت سهامی حداقل 3 نفر به عنوان سهامدار باید معرفی شوند.

سرمایه اعلامی در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود نمیتواند از 1.000.000ریال کمتر باشد. ( ثبت شرکت در استان البرز )

سهامداران شرکت سهامی خاص موظف هستند 35% از سرمایه اولیه خود را در بانک به نام شرکت واریز نمایند و 65% آن در تعهد خود نگه دارند که این موضوع برای شرکت با مسئولیت محدود صدق نمیکندو تنها اعلام آن کافی می باشد.

موسسین شرکت سهامی خاص موظف به انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل می باشند اما در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب بازرسین الزامی نمی باشد.

در شرکت سهامی خاص مدیران به مدت 2سال انتخاب میشوند و بعد از اتمام دو سال قابلیت تمدید شدن دارند در مقابل مدیران شرکت مسئولیت محدود برای مدت نامحدود انتخاب می شوند. ( ثبت شرکت در استان البرز )

در شرکتهای سهامی خاص به علت دعوت از مجامع در روزنامه های کثیر الانتشار ، در زمان ثبت باید روزنامه رسمی انتخاب گردد اما در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب روزنامه اختیاری است.

به دست آوردن حدنصاب در مجامع عادی شرکتهای سهامی خاص آسانتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

مجامع عمومی شرکتهای سهامی خاص از طریق هیئت رئیسه که شامل دونفر ناظر یک نفر رئیس جلسه و یک نفرمنشی جلسه اداره میشود اما در شرکت با مسئولیت محدود در صورتی که شرکا بیش از 12 نفر باشند هیات نظار جهت رسیدگی به مجامع عمومی تشکیل میشود.

در هر دو قالب ثبتی افزایش سرمایه به صورت اختیاری امکان دارد.

سهامداران شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه خود ضامن قروض می باشند.

مدیران شرکت سهامی خاص می بایست از بین سهامداران باشند در مقابل مدیران شرکت مسئولیت محدود میتوانند خارج از شرکا نیز باشندتوجه داشته باشید در صورتی مدیر شرکت سهامی خاص خارج از شرکا باشد باید تعداد وثیقه مقرر در اساسنامه شرکت را به صندوق واگذار نماید.

سود در شرکتهای سهامی خاص به میزان سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه تقسیم میشود.مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

حق رای نیز در این دو قالب ثبتی به میزان سهام و سرمایه مشخص میشود.

ارزیابی سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود برعهده شرکا می باشد و مسئولیت آن با خودشان استاما در شرکت سهامی خاص برعهده کارشناس رسمی دادگستری است .

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت ها در استان البرز

در قانون تجارت شرکتهای تجاری به صورتهای زیر تقسیم بندی میشوند:

سهامی ، با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی و تعاونی خلاصه ای از هرکدام از قالبهای ثبتی در اختیار شما میگذاریم

تعریف شرکت سهامی عام

شرکتهای سهامی عام  حتی اگر موضوع فعالیتشان بازرگانی نباشد به عنوان  شرکت بازرگانی شناخته میشوند و بخشی از سرمایه آنها از طریق پذیره نویسی تامین میگرددسهامداران شرکت سهامی از 3نفر نمیتواند کمتر باشد و مسئولیت آنها به میزان مبلغ اسمی می باشدلازم به ذکر است در کلیه اوراق و روزنامه و آگهی های شرکت قید سهامی عام حتما باید به کاربرده شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازهی پذیرهنویسی شرکت سهامیعام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکتها:

 • تنظیم اظهارنامه شرکت سهامی عام در دونسخه
 • تنظیم اساسنامه شرکت سهامی عام در نسخه
 • تنظیم پذیره نویسی شرکت سهامی عام در دونسخه
 • ارائه گواهی بانک و واریزی 35% سرمایه اولیه شرکت سهامی عام
 • مدارک شناسایی هویتی موسسین

ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:

 • اظهارنامه شرکت در دونسخه
 • اساسنامه شرکت در دونسخه
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین در دونسخه
 • صورتجلسه هیات مدیره در دونسخه و تعداد مدیران نباید کمتر از 5 نفر باشد
 • انتشار آگهی دعوت مجمع عومی موسسین در روزنامه انتخاب شده
 • ارائه مدارک هویتی مدیران در مورد اشخاص حقوقی ارائه نامه نمایندگی الزامی می باشد. ( ثبت شرکت در استان البرز )
 • ارائه گواهی بانک و واریزی 35% سرمایه اولیه شرکت سهامی عام
 • و در صورت لزوم ارائه مجوز یا موافقت اصولی الزامی می باشد.

 تعریف شرکت سهامی خاص

موضوع فعالیت شرکت های سهامی خاص بازرگانی می باشد و تمامی سرمایه آن توط موسسین تامین می گردد.  سرمایه در شرکتهای سهامی خاص به سهام تقسیم میگردد و مسئولیت سهامدارن به میزان مبلغ اسمی آنها می باشدسهامداران شرکت سهامی خاص از 3نفر کمتر نمی باشند و قید سهامی خاص در تمام اوراق و آگهی تاسیس این نوع از شرکتها ذکر میگردد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

 • تکمیل اظهارنامه شرکت سهامی خاص در دونسخه که به امضاء اعضا رسیده باشد
 • تکمیل اساسنامه  شرکت سهامی خاص در دونسخه که به امضاء اعضا رسیده باشد
 • تنظیم صورتجلسه مجمع عمومس موسس شرکت سهامی خاص در دونسخه که به امضاء اعضا و بازرسین رسیده باشد
 • تنظیم دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره که به امضاء سهامداران منتخب رسیده باشد.
 • کپی برابر اصل مدارک هویتی اعضاء و بازرسین
 • ارائه گواهی واریزی 35% سرمایه اولیه در بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس.جهت ارائه به اداره ثبت شرکتهای استان البرز متقاضیان ثبت شرکت در نظر داشته باشند در صورتی که سرمایه شرکت به صورت غیرنقدی باشد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری الزامی می باشد.در صورتی که این سرمایه غیرنقدی به صورت غیرمنقول باشد ارائه اصل سند الزامی است.
 • در صورت لزوم ارائه مجوز

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود با حداقل 2نفر شریک بالای 18 سال تشکیل میشود و سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود حداقل1.000.000 ریال می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 • تنظیم تقاضانامه شرکت در دونسخه
 • تنظیم اساسنامه شرکت در دونسخه
 • تنظیم شرکتنامه شرکت در دونسخه
 • تنظیم صورتجلسهی مجمع عمومی مؤسسین در دونسخه
 • مدارک شناسایی اعضاء و در صورت لزوم ارائه مجوز با توجه به موضوع فعالیت جهت امور( ثبت شرکت در استان البرز )
 • کلیه اوراق تنظیم شده باید به امضاء کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره شرکت برسد.

 تعریف شرکت تضامنی

شرکتهای تضامنی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر  با مسئولیت تضامنی تشکیل میگردد .در صورتی که سرمایه شرکت جهت چرداخت دیون آن کافی نباشد کلیه شرکا متعهد به پرداخت قروض شرکت می باشند هر تصمیمی که برخلاف این گرفته شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر نمی باشددر نام شرکت تضامنی اسم یکی از شرکا ذکر میگردد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

 • تنظیم دو نسخه تقاضانامه
 • تنظیم دو نسخه شرکتنامه
 • تنظیم دو نسخه اساسنامه
 • کپی مدارک شناسایی اعضاء (کارت ملی و شناسنامه)
 • در صورت لزوم ارائه مجوز

 تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیر سهامی با چند نفر شریک ضامن به همراه شریک با مسئولیت محدود تشکیل میگردددر این نوع از شرکتها شرکا ضامن مسئول پرداخت ضرر و زیان می باشندشزیک با مسئولیت محدود همانند شرکا شرکت با مسئولیت محدود تنها ضامن پرداخت قروض تا میزان آورده نقدی خود در شرکت هستندذکر عبارت «شرکت مختلط» و یا اسم یکی از شرکای ضامن، بعد از اسم شرکت الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :

 • تنظیم شرکتنامه در یک نسخه
 • تنظیم یک نسخه اساسنامه
 • اسامی اعلامی شرکای ضامن

تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی از  چند نفر شریک سهامی و چند نفر شریک ضامن تشکیل میگردد.سرمایه شرکای سهامی به صورت سهام مساوی تقسیم میگردد که تعهد آنها به میزان سهامی است که در شرکت دارند . سرمایه شرکای ضامن به سهام تقسیم نگردیده است و متعهد کلیه قروض شرکت هستند.. تعهدات آنها تابع مقررات شرکت تضامنی می باشدذکر  «شرکت مختلط»‌ ‌و یا اسم یکی از شرکای ضامن در نام شرکت الزامی می باشد( ثبت شرکت در استان البرز ).

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:
 • تنظیم یک نسخه شرکتنامه
 • تنظیم یک نسخه اساسنامه
 • اعلام اسامی مدیران
 • نوشته ای مبنی بر چرداخت کل سرمایه شرکت یا حداقل واریز یک سوم سرمایه توسط مدیر شرکت

 تصمیمات مجمع عمومی

متنی با محتوای پرداخت تمام سرمایه نقدی شریک ضامن و استرداد تمام سرمایه غیرنقدی با امضا مدیر شرکت.

تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی با چند نفر شریک که به میزان آورده نقدی خود در شرکت مسئول هستند.

ذکر «شرکت نسبی» ویا نام  یکی از شرکا در اسم شرکت الزامی می باشددر شرایطی که در نام شرکت از نام کلیه شرکا استفاده نشود از عبارتی همانند برادران و شرکا می بایست استفاده کرد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی :

 • تنظیم یک نسخه شرکتنامه
 • در صورت وجود اساسنامه تنظیم یک نسخه از آن

 تعریف شرکت تعاونی

به استناد نص صریح قانون تجارت شرکت تعاونی به شرکتهایی گفته میشود که حداقل 51% از سرمایه آن به وسیله اعضاء آن در اختیار شرکت تعاونی قرار میگیرد.ارگان های دولتی و سازمان ها میتوانند از طریق مشارکت ،اجاره، مزارعه و...  اقدام به تامین شرکتهای تعاونی کمی نمایند حتی اگر عضو آن نباشند.

مدارک شرکتهای تعاونی برای ثبت کلیه مدارک ذیل باید در 4نسخه تنظیم گردد.

 • تنظیم صورتجلسه مجمع موسس و مجمع عمومی عادی و اعلام اسمی کلیه اعضاء و هیات مدیره و بازرسین و مدیرعامل
 • تنظیم اساسنامه مجمع عمومی
 • در خواست ثبت شرکت تعاونی
 • طرح پیشنهادی به اداره تعاون
 • رسید فیش پرداختی به اداره تعاون
 • 6)آگهی دعوت تشکیل جلسهی مجمع عمومی عادی
 • موافقتنامهی تشکیل شرکت یا اتحادیه
 • جواز ثبت شرکت یا اتحادیه

هیئت مدیره منتخب موظف است بعد از قبولی کلیه شرایط اقدام به ثبت شرکت تعاونی بکند.

توجه داشته باشید اداره تعاون استان البرز اعلام داشته است سرمایه تامین و به تعهد شده اعضاء شرکتهای تعاونی نباید از 51% کمتر باشد.و تعاونی ها زمانی به ثبت می رسند که حداقل یک سوم سرمایه آن ها تحویل داده شده باشداعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشدهی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند

رویهی عملی مراحل ثبت از طریق سامانه ثبت شرکتها در استان البرز

برای ثبت شرکت پس از تکمیل مدارک مربوطه توسط اعضای شرکت نوبت به ثبت اینترنتی شرکت در سامانه ی اداره ثبت شرکت ها ی استان البرز می باشد.

  برای ثبت سامانه ای ثبت شرکتهای البرز باید مرحله به مرحله پیش بروید

مرحله ی اول نوع شرکت را تعیین می کنیم که شامل مسئولیت محدود یا سهامی خاص یا موسسه غیر تجاری است.

مرحله ی دوم وارد کردن اسامی پیشنهادی به ترتیب اولویت می باشد که امکان وارد کردن 5 اسم را به متقاضی می دهد.

مرحله سوم وارد کردن موضوع فعالیت شرکت می باشد که به صورت تفصیلی بیان می شود و اگر موضوع نیاز به مجوز دارد باید تاریخ و شماره مجوز در قسمت مربوطه قید شود.

مرحله چهارم وارد کردن ادرس دفتر مرکزی و کدپستی محل شرکت می باشد که باید به صورت دقیق بیان شود.مرحله پنجم وارد کردن میزان سرمایه شرکت و نوع سرمایه می باشد که در سهامی خاص سرمایه به صورت سهام با نام عادی می باشد و در مسئولیت محدود به صورت سرمایه نقدی بیان می شود.

مرحله ششم وارد کردن اسامی و مشخصات سهامداران و شرکا می باشد که در  صورتی که اشخاص عضو هیئت مدیره باشد باید گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشند و اگر فقط سهامدار باشند احتیاجی نیست این گواهی برای بازرسان نیز الزامی می باشد.

مرحله ی هفتم وارد کردن میزان سهم هر شخص می باشد.

مرحله ی هشتم وارد کردن سمت اشخاص می باشد و در عین حال وارد کردن حق امضای اشخاصی که در شرکت حق امضا خواهند داشت الزامی می باشد

مرحله نهم وارد کردن نماینده یا وکیل اشخاص می باشد(البته در صورتی که شخص بخواهد از جانب خود نماینده معرفی کندمرحله ی دهم وارد کردن شعبه شرکت می باشد(در صورتی که شرکت مایل به داشتن شعبه باشد باید آدرس شعبه و کدپستی محل و مدیرعامل شعبه را معرفی کند) ( ثبت شرکت در استان البرز )

مرحله یازدهم وارد کردن روز و سال شروع مالی و روزنامه شرکت است که سال مالی از اول فروردین شروع می شود و روزنامه به دلخواه اعضا انتخاب می شود

مرحله دوازدهم وارد کردن متن صورتجلسه است که از قسمت متن پیشنهادی هم می توان متن صورتجلسه را دریافت کرده و ایتم های مورد نیاز را کامل نمود،

مرحله سیزدهم وارد کردن تقاضانامه یا اظهارنامه است که مشابه متن صورتجلسه از سامانه گرفته و کامل می شود

مرحله چهاردهم وارد کردن اسانامه به ترتیب قسمت های قبل می باشد

ثبت شرکت ها در استان البرز ، ثبت شرکتها در استان البرز ، ثبت شرکت ها ی تجاری در استان البرز ،ثبت شرکت تجاری در استان البرز

مرحله پانزدهم اگر شرکت مسئولیت محدود باشد وارد کردن شرکتنامه می باشد و اگر سهامی خاص باشد این مرحله وجود ندارد در واقع اوراق با توجه به نوع شرکت و موسسه ایی که قصد ثبت کردن آن را دارید برای متقاضی باز می شود.

مرحله آخر رویت مدارک مذکور برای ارسال به اداره و پذیرش نهایی می باشد.پس از ثبت سامانه باید منتظر تایید نام باشیم و پس از اینکه اسم شرکت تایید شد اوراق را پرینت گرفته همه ی اعضا امضا می زنند و به انضمام مدارک شناسایی اعضا و گواهی های عدم سوء پیشینه به اداره فرستاده می شود تا مراحل در اداره ثبت انجام شود و شرکت به ثبت برسد. ( ثبت شرکت در استان البرز ) 

تعیین نام شرکتها تنها در تهران انجام میشود و کلیه کسانی که در شهرستان ها قصد به ثبت رساندن شرکت را دارند اسامی پیشنهادی آنها به تهران اعلام میشود.

تذکر1:اظهارنامه ثبت شرکتها از جمله اوراق بهادار می باشد که از مرجع ثبت شرکتهای استان البرز تهیه گردد.

تذکر2: مراجع ثبت شرکت در تهران (اداره ثبت شرکت و مالکیت صنعتی استو در شهرستانهامثل استان البرز اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج می باشد.

تذکر3شرکتنامه شرکتها باید به صورت رسمی تنظیم گردد و کلیه اطلاعات مندرج در تقاضانامه در آن ذکر شود.

ثبت شرکت ها در استان البرز ، ثبت شرکتها در استان البرز ، ثبت شرکت ها ی تجاری در استان البرز ،ثبت شرکت تجاری در استان البرز

تذکر4: در کلیه صورتجلسات باید زمان تشکیل جلسه،تعیین اعضا هیئت مدیره،تعیین دارندگان حق امضا، مبلغ سرمایه شرکت و میزان سهام سهامداران و تعیین شخصی برای انجام کلیه امور الزامی می باشد. ( ثبت شرکت در استان البرز )

در صورت نیاز به ثبت شرکت در استان البرز و واحد های تابعه استان البرز به کارشناسان مجرب ثبت پایش تماس حاصل نمایید.

 

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  نشست مشترک

  برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • علی تابش

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امید اسدی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.