ثبت شرکت دانش بنیان در کرج

ثبت شرکت دانش بنیان در کرج

مراحل و شرایط ثبت شرکت دانش بنيان در کرج

•           توضيحاتي در خصوص ثبت شرکت دانش بنيان در واحد ثبتی کرج

شرکت دانش بنیان شرکتی است که موضوع آن اختصاص به مسائل علمی و دانش محور دارد . این شرکتها می کوشند تا در راستای رفع نیازهای کشور فعالیت کرده و دروازه ورود علم و دانش به عرصه های صنعتی محسوب می شوند. صاحبان  صنایع در سالهای اخیر پی بردند که تاثیر علم بر حوزه صنعت تا چه میزان اهمیت دارد و از آن زمان به بعد شرکتهای دانش بنیان نیز جایگاه خاصی در فضای کسب و کار پیدا نمودند. دولت نیز در همین راستا اقدام به اعطای تسهیلات به اینگونه شرکتها نمود تا از کاربرد علم در صنعت حمایت نماید .

چگونگی ثبت شرکت دانش‌بنيان در کرج

به منظور ثبت یک شرکت دانش بنیان باید با دانشگاهها و واحدهای علمی ، پژوهشی به توافق برسید تا آنها بر روی ایده های دانش محور سرمایه گذاری  کنند. اشخاصی که از اعضای هیات علمی دانشگاهها و نهادهای  پژوهشی هستند راحتتر می توانند، نسبت به ثبت شرکت دانش بنیان اقدام نمایند . زیرا سهام  شرکت دانش بنیان باید از 1تا100% متعلق به يک دانشگاه يا واحد پژوهشي باشد يا از 51 تا 100 درصد آن متعلق به اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌ها يا واحدهاي پژوهشي باشد . در صورتي که سهام دانشگاه کمتر از 50درصد باشد شرکت دانش‌بنيان  شرکتي خصوصي محسوب شده  و در غير اين صورت شرکت دانش‌بنيان دولتي به شمار مي آيد.

اهداف ثبت شرکت دانش بنيان در واحد ثبتی کرج

•               ايجاد بستر مناسب در جامعه جهت استفاده از پتانسیل دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي و اعضاي هيات علمي از طریق ثبت شرکت دانش بنيان

•            - تبدیل دستاوردهاي علمي پژوهشي به پول و سرمایه

•            - انگيزه دادن به اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي نسبت در راستای فعالیت بیشتر درجهت رفع نياز جامعه و درآمدزایی بیشتر برای قشر دانش پژوه جامعه

•            - فزونی درآمدهاي اختصاصي دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي

•              پژوهش کاربردي و توسعه گرایانه

•           - ارائه خدمات مشاوره و خدمات تخصصي (شامل خدمات علمي،‌ تحقيقاتي و فني (

•           - توليد محصولات با تکنولوژیک با هدف گسترش فناوریهای مدرن از طریق ثبت شرکت دانش بنيان

•           - نظارت بيشتر بر طرحهای پژوهشي، ‌اجرائي و مشاوره اي

•           - توسعه کارآفريني و خدمات مربوطه

•           - ايجاد مراکز رشد

•           - گسترش محصولات دانش محور نوین

•           - ارايه خدمات ايجاد و بسط خوشه هاي کسب و کار

•           - شناسایی  فرصت هاي کارآفريني

•           - جلب   حمایت سرمايه  گذاران جهت انجام فعاليت دانش بنيان

•           - انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بين الملل و جهاني کردن آنها

•             برنامه ريزي و پیاده سازی طرحهاي توسعه کارآفريني در سطوح ملي، منطقه اي و محلي

انواع  ثبت شرکت هاي دانش بنيان

شرکت هاي دانش بنيان به دو گروه تقسيم مي شوند:

1.     شرکتهایی که دانشگاه سهامدار آن است.

2.     شرکتهایی که اعضای  هیات علمی در آن عضو هستند .

در صورتي که سهام دانشگاه در شرکت دانش بنیان کمتر از %50 باشد،‌ شرکت دانش بنيان، شرکتي خصوصي تلقی می گردد که بايد تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود. دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي ميتوانند بر طبق قانون هيئت هاي  امناء پس از تصويب هيئت امناء دانشگاه در شرکت هاي خصوصي سهامدار باشند و نيز  در قوانين به دولت اجازه داده شده است که از تشکيل شرکت هاي غيردولتي درزمینه توسعه فنّاوري و شرکتهاي خدمات مهندسي حمایت کنند.

چنانچه سهام دانشگاه 51% يا بيشتر باشد، شرکت دانش بنيان، شرکتي دولتي محسوب می شود  در قوانين نيز اينگونه مقرر شده است که دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي دولتي مصوب مي توانند پس از تصويب هيئت امنا شرکت دولتي تاسيس کنند به این شرط که :

• خدمات اين شرکت ها صرفاً‌ در حوزه تحقيقات و خدمات علمي ، فناوری باشد و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نسازد.

• اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و محققین ، اپراتوردستگاهها و کارکنان دانشگاه يا مرکز تحقيقاتي مي توانند داراي حداکثر 49% سهام شرکت دانش بنيان باشند.

 • هیات وزیران اساسنامه شرکتهای دانش بنیان دولتی ، دانشگاهها و مراکز پژوهشی را به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به تصویب می رساند.

 اعضا و صاحبان سهام در شرکت دانش بنيان دولتي مشمول قانون محدوديت مداخله وزراء و نمايندگان مجلس، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري نمی شوند.

 • شرکت هاي دانش بنياني که با واگذاری مالکيت آنها به اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات پژوهشي مورد تصدیق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار می گیرند ، تابع قانون تجارت بوده و بر اساس قوانين مذکور و با حمايت دولت تاسیس مي شوند.

 • توجه داشته باشید هر گونه تعامل مالی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي دولتي با اين گونه شرکتها ممنوع است و کليه قراردادهاي اين شرکتها بعد از پايان قرارداد با تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري بر روي پايگاه اينترنتي به آدرس (irandoc.ac.ir) قابل مشاهده است.

شیوه ثبت شرکت دانش بنیان ( مراحل و مدارک ثبت شرکت دانش بنيان در کرج )

پس از به تصویب رسیدن مبحث شراکت در تشکیل شرکت دانش بنیان یا امکان ثبت شرکت دانش بنیان در هیات امنای دانشگاهها و نهادهای تحقیقاتی ، این مراکز می توانند نسبت به ثبت این نوع شرکت اقدام نمایند. برای ثبت شرکت دانش بنیان ممکن است اعضای هیات علمی تاسیس آن را به دانشگاه پیشنهاد دهند و در صورت موافقت دانشگاه این کار انجام شود و یا بالعکس  توسط دانشگاه و واحد پژوهشي به اعضاء هيئت علمي پيشنهاد گردد. دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي به صورتهاي زير ميتوانند در شرکت هاي دانش بنيان سهامدار باشند:

برای بهره مندی ازاعتبار دانشگاه يا واحد پژوهشي بخشي از سهام شرکت دانش بنيان به نام دانشگاه يا واحد پژوهشي ميشود.

 در صورت استفاده از نتایج تحیقات دانشگاهی در شرکت دانش بنیان بخشی از سهام این شرکت با توافق همه اعضای حقیقی و حقوقی به دانشگاه واگذار می شود که می تواند از 1 تا 100% باشد.

از آنجایی که دانشگاهها و نهادهای پژوهشی بر روی طرحههای شرکت دانش بنیان سرمایه گذاری می کنند به نسبت میزان سرمایهگذاری آنها سهام شرکت دانش بنیان به نام دانشگاه یا این نهادها می گردد.

به جهت سايرخدماتي که دانشگاه به شرکت دانش بنيان ارائه مي دهد قسمتی از سهام شرکت دانش بنیان حسب ميزان خدمات به نام دانشگاه مي شود.

اگر شرکت دانش بنيان دولتي باشد بدون نياز به ارائه هيچ خدماتي حداقل %51 سهام آن به نام دانشگاه يا واحد پژوهشي می گردد.

هر دانشگاه در سال نخست این امکان را داردکه يک شرکت هولدینگ یا مادر تخصصي راه اندازی نمايد.

 تاسیس شرکت دانش بنیان با همکاري شهرداري ها يا مشارکت دانشگاه هاي منطقه در اولويت است.

تبصره1:  اداره شرکت دانش بنيان بصورت شرکتي و مستقل از تشکيلات دانشگاه انجام مي شود و دانشگاه به ميزان سهامي که در شرکت دانش بنيان دارد در مديريت آن حق  دخالت دارد  و به همان میزان  در سود و زيان آن شريک است.

تبصره2: اشخاص  حقوقي (خصوصي يا دولتي) خارج از دانشگاه به موازات مبلغ  سرمايه گذاري خود مي توانند سهامدار شرکت دانش بنيان باشند. (تاسيس شرکت هاي دانش بنيان با مشارکت صنايع دولتي يا خصوصي و دستگاه ها و سازمان هاي اجرائي در موفقيت آنها تاثير  مهمی  دارد.) چنانچه بيش از %51 سهام اينگونه شرکت ها دولتي باشد تصويب هيات وزيران لازم است.

تبصره3: رييس و معاونين دانشگاه یا واحد پژوهشي در زمان تصدي مسئوليت مي توانند سهامدارشرکت هاي دانش بنيان  نیز بشوند،  اما  مدت زمان این سمت نامحدود  نیست ، بدین معنی که  نمي توانند تا پايان سمت خود در دانشگاه عضو هيات مديره و يا  مدير عامل شرکت دانش بنيان باشند.  

تبصره 4: در شرکت هاي دانش بنيان خصوصي اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي برااس میزان صرف وقت  و نوع فعاليت در شرکت (علاوه بر انجام وظايف دانش بنيان) يا براساس ميزان مشارکت در مالکيت فکري موضوعي که در شرکت استفاده مي شود و يا به نسبت  ميزان سرمايه گذاري واقعي(نه اسمي) که در شرکت دارند، سهامدار مي شوند.

تبصره 5: در شرکت هاي دانش بنيان خصوصي، افراد حقيقي داخل يا خارج از دانشگاه يا نهاد پژوهشي (غير از اعضاء هيئت علمي) مي توانند به دلايل خاص و يا بنا بر شرايطي که دانشگاه يا واحد پژوهشي معین  ميکند، صاحب بخشي از سهام بشوند.

تبصره 6: براي ايجاد شرکت هاي دانش بنيان که اعضاي هيات علمي صد در صد مالکيت آن  را دارند، نيازي به تصويب دانشگاه نمي باشد و تاييديه عضويت هيات علمي براي تاسيس و ثبت شرکت  دانش بنيان اکتفا می کند.

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  نشست مشترک

  برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • علی تابش

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امید اسدی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.