ثبت تغییرات شرکت در کردستان

ثبت تغییرات شرکت در کردستان

توضیحاتی در خصوص ثبت تمام تغییرات وصورتجلسات شرکت ها

پس از به  پایان رسیدن فرایند  ثبت شرکت و تخصیص شماره ثبتی و شناسه ملی چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت قصد ایجاد تغییر در شرکت را داشته باشند طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا یا صاحبان سهام در این مورد اتخاذ تصمیم می نمایند. هرگونه ثبت تغییرات شرکت ازقبیل  تغییر نام ، تغییرآدرس،تغییر یا الحاق به موضوع ،  انحلال، ورود و خروج شریک ،افزایش و یا کاهش سرمایه ،تبدیل سهام بانام به بی نام ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرس ،تعیین حق امضاء و ... در مجامع ذیل قابل تصویب می باشد:

مجمع عمومی فوق العاده :

این مجمع در موارد و شرایط ذیل درثبت تغییرات شرکت ها تصمیم گیری می نماید :

افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه (که می تواند باورود وخروج شریک برگزارشود).

اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل :تغییرآدرس ،تبدیل سهام بی نام به بانام ،نقل و انتقال سهام و یاسهم الشرکه ،تاسیس شعبه ،افزایش یا کاهش سرمایه و یا ورودشرکا و خروج شرکا و سایرمواردی که طبق قانون تجارت درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی برانتخاب مدیران و بازرسان ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد.

نکته :تصویب ترازنامه سالیانه که می تواند در مجمع عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال برگزار شود در  حیطه صلاحیت و مخیرات  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم می تواند برگزارکرد.

به صورت خلاصه انواع موارد صورتجلسه تغییرات شرکت‌ها در حوزه ثبتی کردستان به شرح زیر می‌باشد:

•       صورتجلسه تغییرات محل شرکت

•       صورتجلسه تغییرات موضوع فعالیت شرکت

•       صورتجلسه تغییرات الحاق به موضوع شرکت

•       صورتجلسه تغییرات اسم  شرکت

•       صورتجلسه تغییرات افزایش سرمایه شرکت

•       صورتجلسه تغییرات کاهش سرمایه

•       صورتجلسه تغییرات ورود شریک یا سهامدار جدید به شرکت

•       صورتجلسه تغییرات خروج شریک یا سهامدار

•       صورتجلسه تغییرات نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه

•       صورتجلسه تغییرات انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

•       صورتجلسه تغییرات انتخاب بازرسین (سهامی خاص)

•       صورتجلسه تغییرات تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی (سهامی خاص)

•       صورتجلسه تغییرات اصلاح مفاد اساسنامه شرکت

•       صورتجلسه انحلال شرکت

•       صورتجلسه تاسیس یا انحلال شعبه

•       صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی

•       صورتجلسه تغییرات تبدیل نوع سهام ( با نام به بی نام و بالعکس)

•       صورتجلسه تغییرات یا تمدید مدیر تصفیه

روش و مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها در ثبت شرکت پایش

1.     ارجاع  مدارک و تکمیل فرم اطلاعات طبق تغییرات درخواستی توسط متقاضی

2.     تهیه صورتجلسه تغییرات شرکت

3.     ارسال صورتجلسهتغییرات و وکالت نامه جهت امضاء

4.     به  امضا  رساندن و ممهور کردن صورتجلسات تغییرات و وکالت نامه توسط متقاضی

5.     ارسال صورتجلسات تغییرات امضا شده توسط درخواست کننده

6.     انجام ثبت نام الکترونیک در سامانه مربوطه

7.     ارسال  پستی صورتجلسات به اداره ثبت شرکتها

8.     پیگیری روند اداری  ثبت تغییرات شرکت از اداره ثبت شرکتها

9.     واریز هزینه های پرداختی و ارئه فیش مربوطه

10.   دریافت آگهی مهر برجسته قوه قضائیه

11.   پرداخت هزینه روزنامه رسمی

12.   ارسال آگهی و روزنامه به متقاضی

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها در کردستان

کلیه مدارک ثبتی شخصیت حقوقی که شامل : آگهی تاسیس ثبت شرکت ، شرکتنامه ، تقاضانامه ، اساسنامه  و چنانچه شرکت دارای تغییرات باشد ارائه آگهی آخرین ثبت تغییرات شرکت الزامی می باشد.

 مدارک شناسایی ( کپی کارت ملی و شناسنامه) کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران در صورتی که صورتجلسه تنظیم شده مبنی بر انحلال شرکت باشد مدارک شناسایی مدیر تصفیه نیز الزامی می باشد.

 شرح تغییرات شرکت ها در کردستان عبارتند از :

ثبت تغییر آدرس در کردستان

در صورتی  که مالکین اقدام  به جا به جایی محل شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری درکردستان  یا محل فعالیت خود اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع  در کردستان

 در صورتی که بعد از اتمام پروسه ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل فعالیت نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت الحاق به موضوع شرکت در کردستان

این امکان وجود دارد در صورتی که در ابتدا ثبت شرکت برند به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را الحاق نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام  شرکت در کردستان

این امکان وجود دارد که شرکتها به اشخاص جدیدی انتقال یابند در این صورت مالکین جدید قادر خواهند بود نام انتخاب شده را تغییر دهند این امر از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در کردستان

 در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند میزان سرمایه شرکت خود را افزایش دهند. این امر با توجه به نوع شخصیت حقوقی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در کردستان

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا ( ثبت شرکت ایلیا )  شرکت دچار ضرر و زیان شود میتوانند با توجه به مواد مندرج در قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در کردستان

در شرایطی که برخی از سهامداران قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز به شرکت وارد نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در کردستان

در برخی از مواقع شرکایی که قصد خارج شدن از شرکت را دارند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت واگذار مینمایند .این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت‌ مدیره در کردستان

این امکان وجود دارد که اعضاء هیئت مدیره سمت های انتصابی خود را تغییر دهند این موضوع با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در کردستان

همانطور که مطلع هستید بازرسین در شرکتهای سهامی خاص برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره نیازمند تمدید و یا انتخاب افراد جدید می باشید.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در کردستان

در صورتی که مواد اساسنامه تنظیم شده شما تغییر نمایند می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد. ثبت پایش میتواند بهترین راهنما ی ثبت تغییرات شرکت شما متقاضیان محترم باشد.

ثبت صورتجلسه انحلال شخصیت های حقوقی در کردستان

با به وجود آمدن شرایط خاص برای شخصیت های حقوقی و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده این امر امکان دارد.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کردستان

•           آگهی تاسیس شرکت به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت

•           آگهی آخرین تغییرات شرکت همراه با روزنامه رسمی آن

•           اوراق ثبتی شرکت

•           مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در ثبت شرکت سهامی خاص در کردستان

•           آگهی تاسیس شرکت به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت

•           آگهی آخرین تغییرات شرکت همراه با روزنامه رسمی آن

•           اظهارنامه ثبت شرکت

•           فهرستی از آخرین شرکا شرکت به همراه میزان سهام

•           مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

در صورت نیاز به مراحل و اقدامات اداری و ثبتی در خصوص ثبت شرکتها ، ثبت برند و ثبت علامت تجاری و دیگر خدمات تخصصی مجموعه پایش با ما تماس حاصل نمایید.

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  نشست مشترک

  برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • علی تابش

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امید اسدی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.