تمدید اعضا در کرج

مبحث تمدید اعضای هیئت مدیره در  شرکت های سهامی خاص مطرح می شود . در شرکتهای سهامی خاص حداقل اعضا 5 نفر می باشدکه 2 نفربازرس و 3 نفر عضو هیئت مدیره می باشند. در این نوع شرکت ها بازرسان هرسال و اعضای هیئت مدیره هر دوسال یکبار تمدید می شوند . در صورت عدم تمدید ، اعضای هیئت مدیره فاقد اعتبار قانونی خواهند بود.

تمدید اعضا در کرج طی صورتجلسه انجام می شود که متقاضیان می توانند روند انجام و پی گیری آن را به کاردانان و کارشناسان ثبت مؤسسه حقوقی بین الملل پایش بسپارند.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید اعضا در کرج

صورتجلسه تنظیمی ، مهر و امضاء شده توسط کلیه اعضاء

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء

متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تمدید اعضا در کرج میتوانند با کارشناسان ثبت مؤسسه تماس حاصل نمایند.