مدت تصدی گری اعضا در انواع  قالب های شرکت متفاوت است.در شرکت های با قالب مسولیت محدود مدت تصدی گری اعضا نامحدود است و نیازی به تمدید اعضا نیست.اما در شرکت های با قالب سهامی خاص اعضای هیئت مدیره هر دو سال یک بار به تمدید اعضا در تهران , و بازرسین هر سال به تمدید اعضا در تهران نیاز دارند.

مدارک موردنیاز برای تمدید اعضا در تهران :مدارک مورد نیاز برای تمدید اعضا در تهران به شرح زیر است:

1- مدارک شناسایی(کارت ملی وشناسنامه)تمام اعضای شرکت

2-تنظیم صورت جلسه تمدید اعضا در تهران و امضای صورت جلسه تمدید اعضا در تهران تمام اعضا

مشاوران متخصص بین الملل پایش در مسیر ثبت شرکت و انواع تغییرات از جمله تمدید اعضا در تهران در خدمت شما هستند