اولین سوالات که برای کار آفریننان به وجود می آید این است که آیا امکان تغییر نام در شرکت وجود دارد ؟

تغییر نام درکرج دارای چه شرایطی می باشد؟

در پاسخ میتوان گفت شرکت ها به هر دلیلی میتواند نام شرکت خود را تغییر دهند و نامی دیگر را برای آن انتخاب کنند و بعد از تغییر نام در کرج هیچ یک از اطلاعات شرکت تغییر پیدا نمی کند.برای تغییر نام در کرج اسامی که انتخاب می شوند باید دارای شرایطی باشند.اسامی که برای تغییر نام در کرج در نظر گرفته می شود باید از 3 بخش تشکیل شده باشند و نام های خاص با عمومیت کمتری باشد.برای تغییر نام در کرج لازمه کار تنظیم صورتجلسه می باشد و باید توسط اعضا امضاء و مهر گردد.مدارک مورد نیاز برای تنظیم صورتجلسه تغییر نام در کرج کپی مدارک شناسایی اعضا و کپی اوراق مدارک ثبتی شرکت.

با رعایت کردن موارد فوق می توان نامی مناسب برای شرکت جایگزین کرد و در کمترین زمان تغییر نام در کرج را به انجام رساند.