تغییر آدرس در کرج

در هر شرکتی ممکن است بعد از ثبت شرکت شرکا به صورت اختیاری یا اجباری تصمیم بگیرن محل دفتر مرکزی شرکت را تغییر دهند در این صورت دو نوع تغییر آدرس انجام میشود:

تغییر آدرس در یک واحد ثبتی

تغییر آدرس از یک واحد ثبتی به واحد دیگر،که دراین نوع تغییر آدرس علاوه بر تغییر آدرس شماره ثبت نیز تغییر می یابد.

تغییر آدرس از اهمیت بسیاری برخوردار است در اداراتی همچون بیمه و تأمین اجتماعی فقط در صورتی کد کارگاه اختصاص داده می شود که تغییر آدرس شرکت در روزنامه رسمی اعلام شده باشد.

مدارک لازم جهت ثبت تغییر آدرس در کرج:

کپی آگهی تأسیس یا روز نامه رسمی

کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت

آدرس و کدپستی محل جدید شرکت

متقاضیان می توانند با مشاوران و کاردانان موسسه تماس حاصل نمایند و اطلاعات بیشتری در زمینه ی تغییر آدرس درکرج بدست آورند.