برای تغییر آدرس شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده تنظیم شود و صورتجلسه بر اساس تغییر آدرس دفتر مرکزی در چالوس تنظیم شود و به امضای همه ی شرکاء شرکت برسد.

دو نوع تغییر آدرس وجود دارد. تغییر آدرس در یک واحد ثبتی تغییر آدرس از یک واحد ثبتی به واحد دیگر،که دراین نوع تغییر آدرس شماره ثبت نیز تغییر می یابد.

مدارک لازم جهت ثبت تغییر آدرس درچالوس:

کپی آگهی تأسیس یا روز نامه رسمی

کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت

آدرس و کدپستی محل جدید شرکت

متقاضیان می توانند با مشاوران و کاردانان موسسه تماس حاصل نمایند و اطلاعات بیشتری در زمینه ی تغییر آدرس درچالوس بدست آورند.