ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در کرج

از جمله دلایلی که شرکتها تصمیم به انحلال در کرج می گیرند عبارتند از:

1-ورشکسته شدن شرکت

2-حکم دادگاه مبنی بر انحلال شرکت

3-زمانی که سهاماران شرکت تصمیم به انحلال شرکت بگیرند.

4-در صورتی که برای شرکت زمان مشخصی تعیین شده باشد و حال زمان معین گذشته باشد .

5-یکی دیگر از دلایل انحلال در کرج این است که به موضوعی که شرکت بر مبنای آن تأسیس شده عمل نشود و یا اینکه در حال حاظر انجام آن موضوع میسر نباشد.

بعد از تنظیم صورتجلسه انحلال در کرج و صدور آگهی انحلال توسط اداره ثبت شرکتها ی کرج شرکت باید شخصی را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب کند که مدیر تصفیه تمام دفاتر و امورات مالی را تحویل می گیرد و به امور شرکت رسیدگی میکند،مدیر تصفیه به مدت 2 سال می تواند به امور شرکت رسیدگی کند که اگر از این زمان درخواست زمان بیشتری باشد باید با ذکر دلالیل از مجمع درخواست کند