هر شرکتی با توجه به حوضه فعالیتی وموضوعی که دارد می تواند مواردی را به موضوع فعالیت خود الحاق کند.الحاق به موضوع در تهران با بررسی موضوع فعالیت که آیا نیاز به مجوز دارد یا خیر و.....انجام می شود.صورتجلسه الحاق به موضوع در تهران طی 2 هفته کاری انجام می شود صورتجلسه الحاق به موضوع در تهران در مجمع عمومی فوق العاده تنظیم و به امضا سهامداران میرسد.

اگر در زمینه تغییرات شرکت از جمله الحاق به موضوع در تهران نیاز به مشاوره بیشتری دارید می توانید با موسسه حقوقی بین المللی پایش تماس بگیرید